Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- & leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Bemærk: Grundet de stigende fragtomkostninger ser vi os desværre nødsaget til at hæve grænsen for fri fragt til 1000,-

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for HIN, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er fritblivende, medmindre andet er angivet. Tilbud fra HIN, der udtrykkeligt er bindende for HIN, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er HIN i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato. Oplysninger i produktinformation og prislister – skriftligt eller elektronisk – er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem. Ved ordreproducerede varer forbeholder vi os ret til at levere + – 10 % af den i ordren opgivne mængde. På ordrer under kr. 500 er HIN berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr på kr. 75.
 

2. Pris og leveringsbetingelser

Prisen gælder Ex Works (incoterms 2020) og er ekskl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet.
Ændres leverancens art eller forøges HINs omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, som ikke er omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til prisen på leveringsdagen. HIN tager desuden forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.
 

3. Betalingsbetingelser

Såfremt intet andet er aftalt, skal betaling ske 8 dage netto fra fakturadato. Er der indgået anden aftale om betaling, og sker betaling ikke til forfaldstid, har HIN krav på morarenter på 2 % pr. måned af det skyldige beløb fra forfaldsdagen samt krav på betaling af rykkergebyrer.
HIN A/S forbeholder sig ejendomsretten af varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
 

4. Leveringstid

Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidig levering. HIN kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber.

b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre.

c. I tilfælde af force majeure eller af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg.

d. Ved forsinkelse i fbm. maskinleverancer, hvor forsinkelsen skyldes maskinproducentens forhold.

I de ovennævnte punkter forbeholder HIN sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos HIN i denne anledning opståede omkostninger.
HIN er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af manglende levering eller evt. overskridelse af leveringstiden.
 

5. Fordringshavermora

Undlader køber efter leveringstidspunktet er indtruffet at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er HIN berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er HIN – også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning.
 

6. Mangler

HINs ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden for 2 år fra den dag, materialet blev leveret.
HINs ovenfor anførte afhjælpnings- eller omleveringsforpligtelse omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med HINs forpligtelse. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er således HIN uvedkommende. HIN’s forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af HIN leverede forskrifter. Herudover påtager HIN sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.
HIN er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er HIN, der har foretaget dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende. HIN påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand.
 

7. Produktansvar

Køber skal holde HIN skadesløs i den udstrækning, HIN pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som HIN efter ovennævnte punkter ikke er ansvarlig for overfor køberen. HIN er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. I intet tilfælde er HIN ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
 

8. Ansvarsbegrænsning

I intet tilfælde er HIN ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

9. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber
undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække HINs omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler som HIN ikke hæfter for.
 

10. Returnering

Returnering af varer kan foretages ved anvendelse af HINs returseddel, der kan rekvireres ved henvendelse til HIN på +45 7625 9090 eller hin@hin.dk. Returnering af lagerførte varer kan kun finde sted, når disse er indkøbt hos HIN, er i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.
Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer påhviler kunden. Varer returneret mere end 30 dage fra leveringsdatoen tages ikke retur. Ikke lagerførte special- og skaffevarer kan ikke returneres.
HIN er berettiget til at pålægge et krediteringsgebyr på 20 % af varens værdi, dog min. 300 kr.